Tesla - organizačná štruktúra a popis činnosti - 1984

Elektrotechnika a elektronika zaujímají významné postavení při uskutečňování linie stranických a vládních orgánů ČSSR, zaměřené k vyšší efektivnosti a kvalitě společenské výroby. Rozhodujícími přínosy technického pokroku v tomto průmyslovém resortu jsou vedle vyšší efektivnosti a produktivity práce též úspory energií všech druhů, materiálů i pracovních sil. Jedním z opatření, které posílilo úlohu elektrotechniky a elektroniky v národním hospodářství, bylo i vytvoření samostatného průmyslového resortu, řízeného federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu. Tento nový resort, zřízený vládou ČSSR k 1. 1. 1980, zaměstnává v současné době přes 220 tisíc pracovníků a v roce 1981 se reprezentoval výrobou zboží v hodnotě 35 miliard Kčs.

Základ výrobní a výzkumné základny tvoří podniky a výzkumné ústavy, jejichž značky symbolizují dobrou tradici a výrobky zaujímají u obchodních partnerů v ČSSR i v zahraničí přední pozice.

Obor slaboproudé techniky reprezentují čtyři výrobně hospodářské jednotky koncernového typu, které byly zřízeny 1. dubna 1980 z bývalého VHJ TESLA Praha:
• TESLA — Investiční elektronika, koncern Praha
• TESLA — Měřicí a laboratorní přístroje, koncern Brno
• TESLA — Elektronické součástky, koncern Rožnov
• TESLA — Spotřební elektronika, koncern Bratislava

Dále byly v rámci nové organizace převedeny na koncernovou formu řízení dosavadní výrobní hospodářské jednotky:
• ZSE — Závody silnoproudé elektrotechniky, koncern Praha
• ZAVT — Závody automatizační a výpočetní techniky, koncern Praha

V původním organizačním členění zůstal koncern
• CHIRANA — Stará Tura, hlavní výrobce zdravotnické techniky Resortní výzkumnou a vývojovou základnu představují:
• Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie, Nové Město nad Váhom
• TESLA — Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova, Praha
• Výzkumný ústav silnoproudé elektrotechniky, Běchovice (Praha)

Kromě uvedených tří resortních výzkumných ústavů tvoří vědeckotechnickou základnu resortu ještě 11 samostatných výzkumných ústavů, podřízených výrobně hospodářským jednotkám.

Rozvoj obchodních a technických služeb zabezpečuje v resortu FMEP
• TESLA ELTOS, oborový podnik Praha

Nevyhnutelným předpokladem rozvoje elektrotechniky a elektroniky v ČSSR je soustavná spolupráce zemí RVHP. I nadále se budou dlouhodobě plánovat dvoustranné a mnohostranné mezinárodní technicko-ekonomické vztahy, především specializace a kooperace výroby. V oblasti mnohostranné mezinárodní spolupráce půjde především o další rozvoj činností v rámci orgánů RVHP, tj. v příslušných částech Stálé strojírenské komise, ve Stálé komisi pro radiotechnicky a elektronický průmysl, v Mezivládní komisi pro výpočetní techniku a v mezinárodních hospodářských organizacích INTER-ELEKTRO, INTERATOMENERGO, INTERATOMINSTRUMENT, INTER-KRYOLEP a INTERELEKTROTEST. Velká pozornost se věnuje oblasti speciálních technologických zařízení, především pro elektroniku a mikroelektroniku.

TESLA — SPOTREBNÁ ELEKTRONIKA, KONCERN BRATISLAVA

Výroba spotřební elektroniky se rozvíjela od počátků československého slaboproudého průmyslu po roce 1918 v závislosti na zahraničních koncernech Siemens, Philips, Telefunken a dalších. Také předchůdcem podniku TESLA v Bratislavě byl odštěpný závod firmy Tungsram, který od roku 1938 existoval jako samostatný podnik a v r. 1945 byl začleněn do n. p. TESLA. V Přelouči vznikl první radiotechnický závod v roce 1921 (Rádio Zenit, později Radiotechnika) s rozsáhlým výrobním programem. Ve Slaném se začaly v roce 1919 vyrábět baterie (kapesní, anodové) v souvislosti s rozvojem rozhlasové techniky a postupně se výroba rozšířila do 18 závodů po celé republice; v Praze-Holešovicích vznikl závod na výrobu světelných zdrojů. Po znárodnění průmyslu vznikl v roce 1946 národní podnik TESLA — slabo-proudé a radiotechnické závody, v roce 1949 pak byly vytvořeny samostatné oborové podniky jako krok k pozdější specializaci. Tzv. lehká elektrotechnika měla hlavní výrobní základnu v n. p. TESLA Pardubice, výroba rozhlasových přijímačů se soustředila zejména v n. p. TESLA Bratislava, žárovek v n. p. TESLA Holešovice atd. V Litovli vznikl v r. 1940 elektrotechnický závod Křižík, od roku 1950 patřil n. p. Gramofonové závody, o deset let později byl včleněn do rodiny podniků TESLA. S rozvojem průmyslové výroby na Slovensku byl vybudován nový podnik TESLA se sídlem v Nižné na Oravě. Po roce 1958 bylo vytvořeno sedm výrobně hospodářských jednotek, z nichž zejména TESLA Bratislava zajišťovala především výrobu přístrojů a zařízení spotřební elektroniky a v rámci pozdějšího trastu. Současně se vznikem federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu dochází i k nové organizaci a vzniku výrobně hospodářské jednotky koncernového typu — TESLA — Spotrebná elektronika, koncern Bratislava, která zahájila svou činnosti, dubna 1980.

Výrobní program tvoří zejména rozhlasové a televizní přijímače, gramofony a magnetofony všech typů, elektrické zdroje světla a elektrochemické zdroje proudu, malá výpočetní technika a jednoúčelová měřicí zařízení i další doplňkové programy s hlavním cílem uspokojovat potřeby obyvatelstva. Rozvoj spotřební elektroniky v rámci koncernu zajišťují v současné době koncernové podniky v celé republice s těmito hlavními úkoly:

TESLA, koncernový podnik, Bratislava
Výroba rozhlasových přijímačů všech druhů a kategorií (stolní, přenosné, autorádia) včetně kombinací s dalšími elektronickými zařízeními spotřebního charakteru, dále výroba tunerů, hi-fi stojanových a stolních přijímačů, malé výpočetní techniky — kalkulaček stolních a kapesních a jednoúčelových měřicích zařízení. Součástí podniku jsou závody v Dunajské Střede a v Čalove.

BATERIA, koncernový podnik, Slaný
Výroba zdrojů proudu — baterií pro kapesní svítilny a přenosné radiopřijímače, anodových baterií, hořčíkových baterií, Leclancheových Článků a akumulátorů. Předpokládá se zavedení výroby alkalických burelových článků. Vývoj a výzkum zdrojů proudu.

TESLA Orava, koncernový podnik, Nižná
Výroba černobílých a barevných televizních přijímačů a příslušenství k televizním přijímačům. Vývoj a výroba zobrazovacích jednotek (displejů pro počítače SMEP), vývoj a výroba televizních převáděčů.

TESLA, koncernový podnik, Litovel
Výroba různých typů gramofonových přístrojů a kombinací (se zesilovači, s kazetovými magnetofony), reproduktorových souprav, zesilovačů, přenosek a vložek.

TESLA, koncernový podnik, Přelouč
Výroba různých typů magnetofonových přístrojů cívkových i kazetových, výroba plošných spojů a plošných desek.

TESLA Holešovice, koncernový podnik, Praha
Výroba různých druhů a typů světelných zdrojů — žárovek, zářivek, halogenových a rtuťových výbojek, všech druhů autožárovek, hořáků pro horská slunka a dalších speciálních světelných zdrojů, zapalovacích zařízení pro světelné zdroje na polovodičové bází, dále výroba jednoúčelových strojů a zařízení, výroba součástek a dílů pro výrobu vakuové a světelné techniky. Součástí podniku jsou závody v Ústí nad Labem, v Brně, v Králíkách, v Jablonci nad Nisou, v Lenešicích, v Nových Zámcích a v Moldavě nad Bodvou.

TESLA ELTOS, OBOROVÝ PODNIK, PRAHA

Brzy po vzniku výrobně hospodářské jednotky TESLA — podniky elektroniky a slaboproudé techniky v r. 1965 byl vytvořen samostatný podnik služeb — nejprve s názvem Odbytová, projekční a montážní organizace, později TESLA — obchodní podnik. Hlavním úkolem této organizace bylo zajištění obchodních a technických služeb pro výrobky TESLA a dovážená elektronická zařízení včetně výpočetní techniky. V souvislosti s novou organizací elektrotechnického průmyslu byla zřízena federálním ministrem elektrotechnického průmyslu dnem 1. 1. 1981 výrobní hospodářská jednotka TESLA ELTOS, oborový podnik, přímo podřízená FMEP.

TESLA ELTOS ve své působnosti zajišťuje technickoobchodní služby v celé republice.
 • Nákup a prodej, projekci, montáž, kompletaci a servis výrobků a zařízení elektroniky, slaboproudé a jaderné přístrojové techniky, elektrických zdrojů světla a měřicích přístrojů včetně obchodně technických a inženýrských služeb.
 • Řízení oborového značkového servisu elektronických výrobků; podnik plní funkci nositele servisu pro elektronické výrobky vyráběné v tuzemsku i z dovozu ve stanoveném rozsahu. Zajišťuje rozvoj oborového značkového servisu elektronických výrobků domácí i zahraniční výroby v tuzemsku i v zahraničí, průmyslového opravárenství včetně renovace modulů a prvků elektronických výrobků.
 • Výkon vyšších dodavatelských funkcí pro vybrané výrobky investiční elektroniky, slaboproudé a jaderné přístrojové techniky z tuzemské i zahraniční produkce.
 • Poskytování dlouhodobého i krátkodobého smluvního užívání výrobků a zařízení spotřební i investiční elektroniky a dalších činností s tím souvisejících (Multiservis).
 • Oborový průzkum potřeb prodeje a kvality tuzemských i zahraničních elektronických výrobků včetně jejich propagace.
 • Výkon činností souvisejících s mezinárodní technicko-obchodní kooperací technologií, materiálů, prvků, modulů, součástek, přístrojů a zařízení elektroniky v rámci mezinárodních specializačních a kooperačních dohod uzavřených zejména s organizacemi členských států RVHP, výkon činností vyplývajících z účasti a členství podniků čs. elektroniky, slaboproudé a jaderné přístrojové techniky v mezinárodních organizacích.
 • Zajišťování technických úprav dovážených a vyvážených výrobků.
 • Provozování odvětvového institutu vědeckotechnické výchovy pro odvětví elektrotechnického průmyslu.
Součástí podniku je devět závodů technickoobchodních služeb v celé ČSSR; z nich závod v Uherském Brodu je nositelem celostátní zásilkové služby a závod v Týništi nad Orlicí nositelem celostátního průmyslového opravárenství. Ostatní závody se svou sítí prodejen, opraven a středisek Multiservisu zajišťují obchodní a technické služby obyvatelstvu.
V rámci oborového podniku působí tři specializované závody:
 • Dodavatelsko inženýrský závod Praha (DIZ) zajišťuje obchodně technické služby a servis — včetně projekce a kompletace — pro zařízení vyráběná v podnicích TESLA, mj. v oblasti jaderné přístrojové techniky, měřicích elektronických přístrojů, elektrické protipožární a zabezpečovací techniky a investiční techniky s elektronickým zařízením včetně výpočetní techniky. Zajišťuje gesci pro výrobky spotřební a investiční elektroniky, slaboproudé a jaderné přístrojové techniky a mikroelektroniky, mezinárodní spolupráci v technickoobchodní kooperaci technologií, materiálů, prvků, modulů, součástek a elektronických výrobků.
 • Závod automatizace a racionalizace (ZAR) zajišťuje vývoj a zavádění automatizovaných systémů řízení v rámci FMEP a odvětví, včetně budování centrální databanky a datakomunikačních sítí, a řešení koncepce využívání přístrojů a zařízení výpočetní techniky včetně poradenských služeb. Zajištuje provoz a poskytování služeb výpočetního střediska.
 • Institut mikroelektronických aplikací (IMA) zajišťuje výzkum aplikací, vývoj a zavádění mikroelektronických systémů a navazujícího programového vybavení, přístrojů pro vývoj zařízení s mikroprocesory včetně metodické činnosti, organizaci speciální výuky v této oblasti včetně návazných služeb, průzkum potřeb, bilancování a odbytu mikroelektronických obvodů a zařízení.

TESLA — ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY, KONCERN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

V počátcích československého elektrotechnického průmyslu zajišťovaly jeho součástkovou základnu akciové společnosti na výrobu žárovek ELEKTRA později také společnosti RÁDIO ELEKTRA; obě byly plně závislé na zahraničních koncernech Philips a Telefunken. Za okupace se většina strojů, materiálů a součástek dovážela z ciziny, měnily se jen výrobní programy. Po 2. světové válce vyvolala potřeba vlastního rozvoje národního hospodářství nutnost využití pracovních příležitostí v neprůmyslových oblastech. Elektronický průmysl se uplatnil výstavbou závodu v Rožnově pod Radhoštěm, kde se v roce 1949 vyráběly první výrobky vakuové techniky. Současně začala výroba v závodech v Lanškroune, elektrokeramických součástek v Hradci Králové (od r. 1918, po osvobození závod Elektrokerami-ko, od r. 1966 TESLA), v roce 1961 se zahájila výroba v n. p. Piešťany. Dnem 1. dubna 1980 vznikl v rámci rezortu FMEP koncern TESLA Elektronické součástky se sídlem v Rožnově, jehož součástí se staly také podniky jemné mechaniky — CHRONOTECHNA, ELTON a DIAS a dále koncernová organizace ELSTROJ a Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky. Jednotlivé podniky a ústavy mají tyto hlavní úkoly:

TESLA, koncernový podnik, Rožnov pod Radhoštěm
Výroba aktivních součástek polovodičové a vakuové techniky a elektronických obvodů (bipolární integrované obvody, paměti atd.), optoelektronických součástek včetně některých základních polovodičových materiálů a materiálů pro vakuovou a světelnou techniku, výroba kompletačních uzlů a čidel pro přístroje a stroje, výroba návěstní a zabezpečovací techniky, některých jednoúčelových strojů a měřicích zařízení. Projekční a servisní činnost. Součástí podniku jsou závody ve Vrchlabí, Třinci a Opočně.

TESLA, koncernový podnik, Piešťany
Výroba aktivních součástek pro elektrotechniku, zvláště neřízených diod a usměrňovačů, malovýkonových tranzistorů, unipolárních integrovaných obvodů typu MOS, pamětí ROM a RAM, dalších prvků střední a velké integrace a speciálních materiálů.

TESLA, koncernový podnik, Lanškroun
Výroba pasivních a hybridních konstrukčních součástek a dílů pro elektrotechniku (elektrolytické kondenzátory, odpory, potenciometry, odrušovací prostředky, přepínače, konektory), dále výroba některých speciálních materiálů, měřicích zařízení a testerů. Výroba nízkoúrovňových přepínačů a konektorů, kondenzátorů pro střídavé proudy, tkaných pamětí, odporových sítí, hybridních obvodů. Projekce výroben pro potřeby oboru. Součástí podniku jsou závody v Jablonném nad Orlicí, Blatné a Ostravě.

TESLA, koncernový podnik, Jihlava
Výroba konstrukčních dílů pro elektroniku (konektory, vidlice, zásuvky, přepínače, spojovací součásti) a pasivních součástek. Výroba jednoúčelových strojů a zařízení.

TESLA, koncernový podnik, Hradec Králové
Výroba součástek tří hlavních oborů — vysokofrekvenční keramiky, keramických kondenzátorů a piezoelektrických krystalových jednotek. Výroba sdružených mikroelektronických obvodů pasivních a hybridních součástek, měřicích zařízení a testerů. Od roku 1975 poloprovozní výroba selektivních tlustovrstvých hybridních integrovaných obvodů.

CHRONOTECHNA, koncernový podnik, Šternberk
Výroba časoměrných elektronických jemnomechanických přístrojů (hodiny, budíky, počítadla), výroba mechanických a elektroimpulsních počítadel, výroba výrobků z plastických hmot, dále výroba aktivních součástek, čidel a konstrukčních prvků. Výroba kontrolních pokladen. Součástí podniku jsou závody ve Strání, v Brně a provozovna v Gelnici.

ELTON, koncernový podnik, Nové Město n. Metují
Výroba časoměrných, mechanických, jemnomechanických a elektronických přístrojů, jednoúčelových strojů a čidel, dále dílů a součástek pro technické a konfekční stroje.

DIAS, koncernový podnik, Turnov
Výroba polovodičových monokrystalů a jejich účelové zpracování polotovarů, výroba technických křemenů a krystalů, výroba speciálních nářadí, technologických a měřicích zařízení.

ELSTROJ, k. ú. o., Praha
Projekce, konstrukce, vývoj a výroba prototypů strojů a zařízení pro elektroniku zejména vakuovou techniku, digitální techniku, fotolitografii, klimatizaci, čidla, měření polovodičů a speciální elektrické pece.

Výzkumný ústav elektrotechnické keramiky, k. ú. o., Hradec Králové
Aplikovaný a základní výzkum a vývoj v oblasti hmot, surovin, polotovarů pro elektroniku, výzkum technologie výroby. Řešení úkolů koncepčního charakteru. Vývoj zkušebních a měřicích metod pro zkoumání vlastností materiálů a výrobků pro elektrotechniku.
Výchově mladých odborníků slouží nově zřízené Střední odborné učiliště koncernového podniku TESLA Rožnov a učňovské zařízení v koncernovém podniku TESLA Piešťany. Odborná zařízení budou založena v podnicích DIAS Turnov, ELTON Nové Město n. Metují a v závodě TESLA Vrchlabí.

TESLA — INVESTIČNÍ ELEKTRONIKA, KONCERN PRAHA

Současný rozvoj telekomunikací a radiotechniky v našich zemích vychází z dlouholetých tradic mnoha radiotechnických a telekomunikačních podniků. Historie karlínského zrodu TESLA je např. spojena se jménem vynálezce Fr. Křižíka, který zakoupil pozemek na výstavbu továrny v roce 1892. Od roku 1928 — spojením s Křižíkovou továrnou a továrnou ZENIT v Přelouči vznikl velký radiotechnický podnik na výrobu telefonních ústředen, později pod názvem Elektrotechna. Po 1. světové válce začala výroba telekomunikačních součástek a zařízení systému Ericsson v Kolíně, a dalších zařízení v Praze-Strašnicích a Hloubětíně. Po znárodnění čs. průmyslu se v nich pod značkou TESLA začaly v oborových podnicích TESLA Karlín, TESLA Strašnice a TESLA Hloubětín vyrábět a také úspěšně exportovat výrobky investiční elektroniky — telefonní ústředny, rozhlasové vysílače a další telekomunikační zařízení, ale také číslicové řídicí systémy, přenosová zařízení atd. V rámci industrializace byly po 2. světové válce vybudovány další závody zejména na Slovensku — v Liptovském Hrádku, Stropkově, Velkém Krtíši a také v Nýřanech a v Českých Budějovicích.

V současné době tvoří tato výroba významnou součást čs. slaboproudého průmyslu a je od roku 1980 soustředěna v koncernu TESLA — Investiční elektronika. Tvoří jej 9 koncernových podniků a jedna koncernová účelová organizace. Výroba je zaměřena především na konstrukční prvky pro elektro- . niku, vakuové prvky, zařízení pro drátovou telekomunikaci, výrobu zařízení pro radiokomunikace a televizi, reprodukčních přístrojů, měřicích elektronických přístrojů, strojů na zpracování dat, výrobků pro návěstní a zabezpečovací zařízení, přístrojů pro automatickou regulaci a řízení, zařízení pro letadla a radiolokační techniku.
Koncernové podniky a výzkumný ústav plní tyto hlavní úkoly:

TESLA Karlín, koncernový podnik, Praha
Výroba konstrukčních prvků pro elektroniku —telefonních relé, jazýčkových relé, křížových spínačů, počitadel hovorů, tlačítek, tlačítkových pásků, telefonních klíčů, svorek a svorkovnic. Výroba zařízení pro drátovou telekomunikaci — výstavbových částí pro veřejné automatické telefonní ústředny a podústředny s křížovými spínači a reléovým ovládáním, souborů automatických kontrolních a zkušebních zařízení, výstavbových částí pro veřejné automatické telefonní ústředny řízené programem, volacích strojů pro všechny druhy ústředen.
Součástí podniku jsou závody v Nýřanech, Českých Budějovicích, Jáchymově a Podvysoké-Staškově.

TESLA Pardubice, koncernový podnik, Pardubice
Výroba konstrukčních prvků pro elektroniku — magnetických snímačů a slaboproudých relé, dále mikrovlnných čidel, radiotelefonních spojovacích systémů SELECTIC, vozidlových radiostanic, tranzistorových přenosových radiostanic a systémů radiového dálkového ovládání RADOM. Výroba přesných přibližovacích a přehledových radiolokátorů, univerzálních zobrazovacích jednotek, magnetických paměťových páskových jednotek, záznamových a reprodukčních přístrojů. Výroba letištních světlosignálních návěstidel a souprav, pozemních značek, odpojovačích skříní a zdrojů konstantního proudu. Součástí podniku je závod ÚVR v Opočinku.

TESLA (Hloubětín), koncernový podnik, Praha
Výroba radiokomunikační a televizní techniky, zejména středovlnných rozhlasových vysílačů, televizních vysílačů pro I.—V. pásmo, televizních převáděčů, stacionárních a mobilních radioreléových pojítek, televizních studiových a mobilních zařízení, provozních televizních přístrojových jednotek, ovládacích televizních přístrojových jednotek, rozhlasových a televizních měřicích souprav a souprav pro vysílače. Součástí podniku jsou závody Radiospoj v Praze a závod ve Vimperku.

TESLA Strašnice, koncernový podnik, Praha
Výroba zařízení pro drátovou telekomunikační přenosovou techniku, zejména telefonních linkových translátorů, vyvažovačů, nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních rozváděčů, vysokofrekvenčních zesilovačů na kabelových vedeních, zkušebních a měřicích zařízení pro zesilovací stanice, více-kanálových zařízení pro přenos nosnými proudy, přenosových zařízení pro energetický dispečink, vícekanálových přenosových zařízení s PCM modulací, zařízení pro dálkovou signalizaci, měření a ovládání, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení pro šachty. Výroba měřicích elektronických přístrojů — elektronických měřičů úrovně signálů, měřicích souprav, generátorů, útlumových článků, propustí a korektorů, spojovacích prvků. Výroba některých zařízení výpočetní techniky a strojů na zpracování dat, zejména minipočítačů řady JPR, vstupních snímačů děrných štítků, vstupních^ klávesnicových jednotek, zařízení grafického výstupu systémů sběru dat SAPI, snímačů otáček, zesilovačů matematických systémů, systémů elektronického ovládání TEOS12 a účastnických stanic přenosu dat. Součástí podniku je závod ve Voticích.

TESLA Elektroakustika, koncernový podnik, Bratislava
Výroba univerzálních, stavebnicových skříní a univerzálních stavebnicových stojanů typu ALMES, dále režírovacích stolů (mono a stereo), stolů pro mnohostopý záznam, vysílacích pracovišť, přenosných reportážních zesilo-
vačů, dorozumívacích ústředen, dorozumívacích pultíků, hlasatelských stolů, linkových stojanů, přepojovacích stojanů, řídicích stojanů, vstupních a výstupních stojanů, vstupních přepojovačů, smyčkových reprodukčních magnetofonů, dispečerských snímacích a záznamových magnetofonů, měřicích magnetofonů, studiových magnetofonů, a další elektroakustické studiové techniky. Výroba číslicových voltmetrů, měřicích ústředen, regulačních ústředen. Součástí podniku je závod v Trebišově.

TESLA Liptovský Hrádok, koncernový podnik, Liptovský Hrádok
Výroba konstrukčních prvků pro elektroniku —telefonních relé, slaboprou-dých relé, řadových zásuvek aj. Výroba drátové telekomunikační techniky, zejména standardních reléových pobočkových telefonních ústředen, standardních pobočkových automatických telefonních ústředen s křížovými spínači a reléovým ovládáním, výstavbových částí a zařízení pro pobočkové automatické telefonní ústředny, standardních elektronických pobočkových ústředen. Výroba filtrů, inerčních pojistek, jističů a dalších zařízení pro letadla. Součástí podniku je závod ve Velkém Krtíši.

Tesla Stropkov, koncernový podnik, Stropkov
Výroba konstrukčních prvků pro telekomunikační zařízení — elektro-akustických měničů (telefonních vložek), vedlejších telefonních zvonků, tlačítek s krátkými péry, rotačních tlačítek, prosvětlovacích tlačítek, telefonních zásuvek, telefonních vidlic, dvacetidílných konektorů, svorkovnic, rozvodných pásků, rozpojovacích pásků jistících souprav a bleskojistek. Výroba zařízení pro drátovou telekomunikaci — standardních reléových pobočkových automatických ústředen, dorozumívacích zařízení, linkových dispečerských zařízení, stolních automatických telefonních přístrojů, lodních a důlních, aut. ÚB a MB telefonních přístrojů, ředitelských telefonních souprav, přenosných telefonních přístrojů, domácích telefonních přístrojů a jejich příslušenství.

TESLA Kolín, koncernový podnik, Kolín
Výroba svírek a svírkových pásků, žárovkových pásků, přenášečů pro meziměstský provoz a kontrolních zařízení. Výroba leteckých palubních radiostanic, dále indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicových řídicích systémů pro řízení obráběcích strojů, CNC systémů pro řízení obráběcích strojů, programovatelných automatů, programovacích přístrojů, odměřovacích zařízení pro řídicí systémy. Výroba radiolokační techniky — radiokompasů, markérů, automatických kontrolních zařízení pro radiokompasy atd.

TESLA Vakuová technika, koncernový podnik, Praha
Výroba vakuových prvků — vysílacích elektronek, usměrňovačích elektronek (plněných plynem), vakuových thyratronů pro pulsní modulaci, reflexních a výkonových klystronů, magnetronů pro pulsní a trvalý provoz, karcino-tronů, kvantikonů, chalnikonů, křemikonů, vidikonů, fotonásobičů, kanálových násobičů elektronů, jednostopých obrazovek, trubic a výbojek pro lasery, vakuových kondenzátorů, He—Ne a C02 rubínových laserů. Výzkum a vývoj optoelektronických zařízení — snímacích prvků, rentgenových převaděčů, fotonásobičů, dále mikrovlnných a vysílacích elektronek, laserové techniky pro stavebnictví, doly a technologické účely a speciálních fyzikálních zařízení.

TESLA Výzkumný ústav telekomunikací, k. ú. o., Praha
Výzkum a vývoj zařízení v oboru telekomunikací, sdělovacích zařízení pro přenos dat po vedení spojovací techniky (ústředen pro všechny druhy provozu), zařízení dálkového přenosu, telegrafní techniky, měřicí techniky, a to včetně problematiky nových materiálů, součástek a technologií.
Při zvyšování kvalifikace svých pracovníků koncern spolupracuje s vysokými a středními školami, vlastní dorost vychovává ve středních odborných učilištích koncernový podnik TESLA Karlín ve Stodu u Plzně i koncernový podnik TESLA Kolín, koncernový podnik TESLA (Hloubětín), koncernový podnik TESLA Liptovský Hrádok, koncernový podnik TESLA Pardubice a koncernový podnik TESLA Stropkov.

TESLA — MĚŘICÍ A LABORATORNÍ PŘÍSTROJE, KONCERN BRNO

Výroba elektrických a elektronických měřicích a laboratorních přístrojů se u nás rozvíjí od začátku tohoto století. Dlouholetou tradici mají zejména strojírenské a radiotechnické závody v Brně, Praze, Blansku, Liberci a Valašském Meziříčí. Po znárodnění průmyslu vzniklo několik center: n. p. TESLA Brno, v Liberci a ve Valašském Meziříčí, dále n. p. METRA v Blansku, Laboratorní přístroje, n. p. v Praze, později — v rámci industrializace Slovenska n. p. TESLA Vráble. Tyto a další podniky byly zaměřeny svými programy na výrobu elektronické i klasické měřicí techniky, vědeckých laboratorních přístrojů a zařízení.
K 1. 4. 1980 byl zřízen koncern s názvem TESLA — Měřicí a laboratorní přístroje s úkolem zabezpečovat výzkum, výrobu a služby v oblasti měřicí techniky včetně vědeckých přístrojů a speciálních zařízení. Hlavními výrobními programy koncernu jsou: elektronické a elektrické měřicí přístroje, laboratorní a vědecké přístroje a zařízení, lékařské a zdravotnické přístroje a zařízení, prostředky pro automatizované měřicí systémy, přístroje pro automatickou regulaci a řízení, laboratorní přístroje pro jadernou techniku, elektrická zabezpečovací technika, a reprodukční přístroje a zařízení. Koncern zabezpečuje také výzkumné a vývojové práce v této oblasti.
Strukturu koncernu tvoří šest koncernových podniků a jedna koncernová účelová organizace.

TESLA Brno, koncernový podnik
Výroba elektronických měřicích přístrojů, zejména voltmetrů — stejnosměrných, střídavých, nízkofrekvenčních, vysokofrekvenčních a multimetrů, programovatelných generátorů, RLCG můstků analogových i digitálních, měřičů impedancí, osciloskopů, měřičů polovodičů, stabilizovaných zdrojů napětí, dále speciálních vědeckých měřicích přístrojů — elektronových mikroskopů prozařovacích i rastrovacích, spektrometrů NMR a elektronových litografů.

METRA Blansko, koncernový podnik
Výroba elektrických měřicích přístrojů rozváděčových a panelových, registračních, provozních (montážních, přenosných, univerzálních), laboratorních měřicích souprav, registračních etalonů (přenosných, univerzálních souprav) a wattmetrů.
Výroba zařízení a přístrojů pro automatickou regulaci a řízení — technických teploměrů, termostatů pro regulaci teplot, panelových konstrukčních stavebnic MOZAIKA.
Výroba zařízení pro kompletaci měřicích a řídících systémů — inteligentních terminálů, číslicových voltmetrů a multimetrů, zařízení pro sběr změřených dat. Součástí koncernového podniku jsou závody v Šumperku a v Linharticích.

TESLA Valašské Meziříčí, koncernový podnik
Výroba reproduktorů, jazykových laboratoří, výstražných zařízení, signalizačních zařízení pro nemocnice — reproduktorových soustav, reproduktorů směrových a tlakových, mikrofonů a sluchátek.
Výroba lékařských elektronických přístrojů, diagnostických a monitorovacích zařízení pro zpracování biomedicínských informací, kardiostimulátorů včetně příslušenství.
Výroba osciloskopů pomalých dějů s přídavnými zařízeními a příslušenstvím.

TESLA Vráble, koncernový podnik
Výroba řídicích rozhlasových ústředen, výkonných stojanů, koncových zesilovačů, vstupních jednotek, linkových odpojovačů, reléových a signálních jednotek, dále reprodukčních přístrojů —zesilovačů (mono i stereo), reproduktorových souprav, souprav pro hudební soubory, studioecha, efektových šlapek atd.
Výroba elektronických měřicích přístrojů — logických sond a komparátorů, zkoušečů tranzistorů a stabilizovaných zdrojů. V ýroba strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu — ultrazvukových čisticích
zařízení, modulových jednotek systému CAMAC, měřičů aktivity, indikátorů jaderného záření atd.
Výzkum a výroba elektroakustických zařízení pro ozvučení krytých a nekrytých prostorů. Součástí koncernového podniku je závod v Prievidzi.

Laboratorní přístroje Praha, koncernový podnik
Výroba laboratorních a vědeckých přístrojů — přístrojů na chromatografic-kou analýzu, souřadnicových zapisovačů, polarografů — ionizačních vakuo-metrů, rotačních olejových a vodních vývěv a čerpacích souprav. Výroba přístrojů pro automatickou regulaci a řízení — dálkových registračních a kompenzačních teploměrů.
Výroba rychloměrů, tachografů, snímačů a vysílačů, dále meteorologických měřících přístrojů — hydrografů, barografů, termohydrografů a automatických radiosond.
Výroba chromatografických sorbentů pro vědecké a laboratorní užití. Součástí podniku jsou závody v Chotuticích u Kolína, v Polné u Jihlavy a závod Vinohrady v Praze.

TESLA Liberec, koncernový podnik
Výroba laboratorních přístrojů pro jadernou techniku — gamaautomatů, miskových automatů, měřicích souprav, měřicích tensorů — beta, gama, indikátorů a měřičů úrovně hladin, stabilizovaných zdrojů napětí, čítačů impulsů.
Výroba zařízení protipožární a zabezpečovací techniky: ústředen, signalizačních panelů, hlásičů, magnetických spínačů, elektronických kódových zámků, signálních svítidel a čidel. Výroba čidel přetrhu a čističů příze pro textilní průmysl.

TESLA — Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, k. ú. o., Přemyšlení
Výzkum a vývoj zařízení pro vědecké účely — pro nukleární medicinu, biologické a jiné výzkumy, přístrojů pro řízení a kontrolu jaderných elektráren, detektorů a indikátorů radioaktivního záření. Výroba laboratorních přístrojů pro jadernou techniku-GM — počítačů, detekčních jednotek, scintilátorů, scintilačních sond a detektorů a měřicích souprav.Dokumenty :: Firmy a osobnosti, Dokumenty :: Tesla - servis
Vytvorené: 8.11.2008